品  番 品  名 価  格  
M257P-12F フリーローラー ¥3,900.-
M257P-12KF フリーローラー ¥4,100.-